top of page

ศาลาปฏิบัติธรรม วัดภูย่าอู่

มูลนิธิอุทยานธรรมนิมนต์หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร เจ้าอาวาสวัดภูย่าอู่ จ.อุดรธานี แสดงธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมปัญญธารา และได้ถวายปัจจัยเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม แท๊งก์น้ำ ห้องน้ำ และเสนาสนะอื่น ๆ

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถวายปัจจัยจำนวน ๙๓,๐๐๐.- บาท

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถวายปัจจัยจำนวน ๘๘,๕๓๐.- บาท

luangporuthai2.jpg

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถวายปัจจัยจำนวน ๑๒๘,๑๒๖.๐๐.- บาท

luangporuthai3.jpg

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถวายปัจจัยจำนวน ๑๐๒,๓๙๐.- บาท

luangporuthai4.png

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ถวายปัจจัยจำนวน ๒๓๔,๒๐๐.- บาท

luangporuthai.jpg
luangporuthai1.jpg

กำแพงพุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

พุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร มีทัศนียภาพที่งดงาม สภาพแวดล้อมเงียบสงบร่มเย็น เหมาะกับการศึกษาปฏิบัติธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่งผืนป่าบางส่วนติดชายแดนไทย-กัมพูชา ป่าทั้งผืนแห่งนี้ จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอิสานใต้ของประเทศไทย มีต้นพะยูงขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบตัดไม้ ทั้งจากฝั่งไทยเองและฝั่งกัมพูชา แม้จะมีทหารลาดตระเวนตามแนวชายแดน แต่ผืนป่ามีเนื้อที่ถึงประมาณ ๑๐,๘๖๕ ไร่ ทำให้ยากต่อการดูแลได้ทั่วถึง ท่านเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล จึงมีดำริที่จะสร้างกำแพงล้อมรอบผืนป่าเป็นแนวยาวถึงสามสิบกว่ากิโลเมตร

เพื่อสนับสนุนการกอรปกิจของสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรมได้รวบรวมปัจจัยถวายหลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล เพื่อร่วมสร้างกำแพงปกป้องพุทธอุทยาน

หลวงพ่อเยื้อนครั้งที่ ๑.jpg

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ฝึกอบรมปัญญธารา หลังหลวงพ่อเยื้อนแสดงธรรม มูลนิธิฯ ได้ถวายปัจจัยเพื่อสร้างกำแพงวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์  และศาสนกิจอื่นๆ ตามสมควร เป็นจำนวน ๒๖๒,๖๐๑.- บาท

หลวงพ่อเยื้อนครั้งที่ ๒.jpg

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิอุทยานธรรมได้ถวายปัจจัยเพื่อสร้างกำแพงวัดเขาศาลาฯ เป็นจำนวน ๒,๗๗๗,๔๑๐.- บาท 

หลวงพ่อเยื้อนครั้งที่ ๓.jpg

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิอุทยานธรรมได้ถวายปัจจัยเพื่อสร้างกำแพงวัดเขาศาลาฯ เป็นจำนวน ๕๓๔,๕๓๐.- บาท 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มูลนิธิอุทยานธรรมได้ถวายปัจจัย ณ วัดเขาศาลา ฯ เพื่อสร้างกำแพงวัดเขาศาลาฯ เป็นจำนวน ๑,๒๐๗,๖๐๐.- บาท พร้อมทั้งมอบเงินแก่ตำรวจและทหารตระเวนชายแดน ๒๑,๐๐๐ บาท

หลวงพ่อเยื้อนครั้งที่ ๔.jpg

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ วัดอรัญญวิเวก

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มูลนิธิอุทยานธรรมได้ถวายระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ แด่พระพุทธศาสนา ณ วัดอรัญญวิเวก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นประธานรับ

solar_cell_chiengmai.jpg
bottom of page