top of page
170116_0007.jpg

โครงการถวายพระไตรปิฎก สร้างพระอริยะ สืบพระศาสนา

พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ล่วงไปแล้วก็ดี พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ยังไม่มีมาก็ดี 
และพระพุทธเจ้าพระองค์ใดในบัดนี้ผู้ยังความโศกของชนเป็นอันมากให้เสื่อมหายก็ดี 
พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ ทรงเคารพพระสัทธรรมอยู่แล้ว ยังอยู่ และจักอยู่ต่อไป 
ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 


เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผู้รักตนหวังความเป็นผู้ใหญ่ 
เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม

- คารวสูตรที่ ๒ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๕๖๒

170116_0009_edited.jpg
ลงชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับพระไตรปิฎก

วัดหรือสำนักสงฆ์ที่ยังขาดแคลนพระไตรปิฎก และต้องการพระไตรปิฎกเพื่อศึกษา

ปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธี ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์ม เมื่อมีวัดหรือสำนักสงฆ์แจ้งความประสงค์มามากพอ มูลนิธีฯ จะจัดพิธีถวายพระไตรปิฎกพร้อม ๆ กัน

โดยปรกติจะจัดพิธีในเดือนมกราคมแต่ละปี แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาไปบ้าง

icons8-google-docs-384.png

การศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรง การศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวิธีในพระไตรปิฎกย่อมเป็นไปเพื่อชำระจิตให้สิ้นอาสวะ เปลี่ยนผู้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจากปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลได้  

มูลนิธิฯ มีปณิธานที่จะจัดสร้างพระไตรปิฎกถวายแด่วัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีผู้ตั้งใจศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยเริ่มต้นถวายตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  • วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถวายแด่วัดหนองปรือ และวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ จ.กาญจนบุรี จำนวน ๒ ชุด

  • วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถวายแด่ วัดป่าฐานสมานุสรณ์ จ.เลย จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถวายแด่ พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถวายแด่ วัดสันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถวายแด่ วัดสิรินธรวราราม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหามกุฏฯ พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหาจุฬาฯ 

  • วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถวายแด่ วัดถ้ำดอกบัว จ.เลย (พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย และพระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหามกุฏฯ) และวัดป่ากระเจียว จ.บุรีรัมย์ (พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหาจุฬาฯ)

  • วันที่ ๒๔ เมษายน ๑๕๕๙ ถวายแด่วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี (พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย และพระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหาจุฬาฯ)

และตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีถวายพระไตรปิฎกปีละครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมของแต่ละปี ครั้งละประมาณ ๒๐ ชุด 

ทั้งนี้หากวัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการรับพระไตรปิฎกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันจะเป็นประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา สามารถแจ้งข้อมูลได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอรับพระไตรปิฎก โครงการถวายพระไตรปิฎกฯ จะติดต่อท่านกลับไป 

พิธีถวายพระไตรปิฎกประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎก แด่วัด สำนักสงฆ์ และวิทยาลัยสงฆ์รวม ๒๕ แห่ง ณ บริเวณองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล โดยมี พระครูวิจิตรธรรมคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร พระครูชัยวัฒน์สุตกิจ เจ้าอาวาสวัดซับยาง และพระสงฆ์จากทั้งสามวัดรวม ๙ รูป เมตตาเป็นตัวแทนรับถวายพระไตรปิฎก

พิธีถวายพระไตรปิฎกประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎกจำนวน ๓๗ ชุด และตู้พระไตรปิฎกจำนวน ๓๓ ตู้ เพื่อวัดทั่วประเทศ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะสงฆ์วัดอโศการาม ๙ รูป เมตตาเป็นตัวแทนรับพระไตรปิฎก

พิธีถวายพระไตรปิฎกประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อวัดทั่วประเทศ ณ บริเวณองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล โดยมีพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เป็นประธานคณะสงฆ์ ๙ รูป เมตตาเป็นตัวแทนรับถวายพระไตรปิฎก

พิธีถวายพระไตรปิฎกประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จำนวน ๓๖ ชุด เพื่อวัดทั่วประเทศ ณ บริเวณองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล โดยมีพระมหาพิน พุทธวิริโย เป็นประธานคณะสงฆ์ ๙ รูป เมตตาเป็นตัวแทนรับถวายพระไตรปิฎก

bottom of page