โครงการถวายพระไตรปิฎกเพื่อสร้างอริยบุคคล

พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ล่วงไปแล้วก็ดี พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ยังไม่มีมาก็ดี 
และพระพุทธเจ้าพระองค์ใดในบัดนี้ผู้ยังความโศกของชนเป็นอันมากให้เสื่อมหายก็ดี 
พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ ทรงเคารพพระสัทธรรมอยู่แล้ว ยังอยู่ และจักอยู่ต่อไป 
ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 


เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผู้รักตนหวังความเป็นผู้ใหญ่ 
เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม

- คารวสูตรที่ ๒ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๕๖๒ -

การศึกษาธรรมจากพระไตรปิฎกเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์โดยตรง การศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวิธีในพระไตรปิฎกย่อมเป็นไปเพื่อชำระจิตให้สิ้นอาสวะ เปลี่ยนผู้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจากปุถุชนให้เป็นพระอริยบุคคลได้  

มูลนิธิฯ มีปณิธานที่จะจัดสร้างพระไตรปิฎกถวายแด่วัดหรือสำนักสงฆ์ที่มีผู้ตั้งใจศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ในเริ่มต้นถวายตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 

  • วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถวายแด่วัดหนองปรือ และวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ จ.กาญจนบุรี จำนวน ๒ ชุด

  • วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถวายแด่ วัดป่าฐานสมานุสรณ์ จ.เลย จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถวายแด่ พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถวายแด่ วัดสันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

  • วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถวายแด่ วัดสิรินธรวราราม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหามกุฏฯ พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหาจุฬาฯ 

  • วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถวายแด่ วัดถ้ำดอกบัว จ.เลย (พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย และพระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหามกุฏฯ) และวัดป่ากระเจียว จ.บุรีรัมย์ (พระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหาจุฬาฯ)

  • วันที่ ๒๔ เมษายน ๑๕๕๙ ถวายแด่วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี (พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย และพระไตรปิฎกแปลไทยฉบับมหาจุฬาฯ)

และตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีถวายพระไตรปิฎกปีละครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมของแต่ละปี ครั้งละประมาณ ๒๐ ชุด 

ทั้งนี้หากวัดหรือสำนักสงฆ์ใดต้องการรับพระไตรปิฎกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันจะเป็นประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา สามารถแจ้งข้อมูลได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอรับพระไตรปิฎกด้านขวานี้ โครงการถวายพระไตรปิฎกฯ จะติดต่อท่านกลับไป 

พิธีถวายพระไตรปิฎกประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จำนวน ๓๖ ชุด เพื่อวัดทั่วประเทศ ณ บริเวณองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล โดยมีพระมหาพิน พุทธวิริโย เป็นประธานคณะสงฆ์ ๙ รูป เมตตาเป็นตัวแทนรับถวายพระไตรปิฎก

พิธีถวายพระไตรปิฎกประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อวัดทั่วประเทศ ณ บริเวณองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธมณฑล โดยมีพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เป็นประธานคณะสงฆ์ ๙ รูป เมตตาเป็นตัวแทนรับถวายพระไตรปิฎก

พิธีถวายพระไตรปิฎกประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ คณะทำงานดูแลสงฆ์สุปฏิปันโน มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานพิธีถวายพระไตรปิฎกจำนวน ๓๗ ชุด และตู้พระไตรปิฎกจำนวน ๓๓ ตู้ เพื่อวัดทั่วประเทศ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะสงฆ์วัดอโศการาม ๙ รูป เมตตาเป็นตัวแทนรับพระไตรปิฎก

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now